1507 Views

En bærekraftig fremtid

vi er vant med å sette høye og glorete mål, sier Rune Stenersen, president i Bislettalliansen da Friidrett treffer han på kontoret i på Bislett Stadion. Dagen er ons-dag 5. april og vi er her for å snakke om det som nå vil hete Oslo Bislett Games. Gjennom de siste 29 årene har det het ExxonMobil Bislett Games, men da den internasjonale oljegigan-ten, som i 2016 hadde en verdi på over 374 milliarder USD (BNP i Norge var til sammenlik-ning i overkant av 376 milliarder USD), valgte å gå ut som tittelsponsor måtte det tenkes nytt.

Mai 23, 2017
Skrevet av:

admin

vi er vant med å sette høye og glorete mål, sier Rune Stenersen, president i Bislettalliansen da Friidrett treffer han på kontoret i på Bislett Stadion. Dagen er onsdag 5. april og vi er her for å snakke om det som nå vil hete Oslo Bislett Games. Gjennom de siste 29 årene har det het ExxonMobil Bislett Games, men da den internasjonale oljegiganten, som i 2016 hadde en verdi på over 374 milliarder USD (BNP i Norge var til sammenlik-ning i overkant av 376 milliarder USD), valgte å gå ut som tittelsponsor måtte det tenkes nytt.

– Vi kom tidlig opp med at vi burde endre helt på profilen og gå inn i fornybar bransjen. Grunnen til at vi endte der var at vi titta oss litt rundt og så hva Oslo hadde sagt

– Byen har satt seg som mål å bli Europas miljøhovedstad. Hårete som bare det egentlig – mye basert på Paris avtalen og det hele og målene for reduksjonen av CO2 er relativt offensive.

 

– Hvordan vil bærekraften skapes?

– Alle tre punktene nevnt ovenfor innebærer også et samarbeid med Zero Emission Ressource Organisation. De skriver på sin nettside at de er: «en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslipps-løsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp». Videre kaller de seg spydspiss for null utslippssamfunnet, dette skriver de selv skal skje gjennom å være en naturlig samarbeidspartner når målgruppene våre vil engasjere seg i klimasaken. Oslo Bislett Games er nå en av disse samarbeidspartnerne.

– Zero er den mest seriøse og store aktøren i Norge på miljøvern. De fasiliterer store konferanser, de har høy standing i næringslivet, hos politikere og vi ble enige med dem etter hvert at vi skulle kjøre et ganske omfattende samarbeid, forklarer Stenersen.

– Hvordan skal dette samarbeidet fungere?

– Vi har skrevet en avtale, og det første er at vi samler Oslo og Stockholm i en oval helg. Her har vi inngått avtaler med Svenske Jern-väger som tar alle utøvere og internasjonal presse fra Oslo til Stockholm og det er hele cluet for å bli det mest bærekraftige friidretts-stevne i verden blant annet at vi kan kutte på flyreiser, to reiser til Skandinavia.

– Det blir ganske mye det, har dere tall på hvor mye CO2 som spares?

– Det drives nå å ISO sertifisere deler av den biten, det er Det Norske Veritas som skal hjelpe

ET BEDRE ARRANGEMENT: Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Verdensrekordarenaen Bislett tar utfordringen gjennom å skape et bedre arrangement.

Vil være et utstillingsvindu for Oslos’ ambisjoner for en bærekraftig og moderne by.

20 dager senere treffer Friidrett stevne­direktør Steinar Hoen som er inne på det samme temaet da han forklarer noe av bakgrunnen for det nye budskapet.

– Oslo Bislett Games tar rollen og går foran i Oslos ambisjoner om å bli Europas miljø-hovedstad, men det er ikke bare sånn at vi kan si det – vi må gjøre det.

– Det Norske Veritas er dem som skal gi oss sertifiseringen og lage et klimaregnskap for oss som vil klart etter stevnet.
Videre forklarer Stenersen at de har inngått avtale med Hundai Electric Cars slik at all trans-port av utøvere mens de befinner seg i byen vil skje med enten rene elbiler eller hydrogen biler, transport fra Gardemoen skjer med flytoget i tillegg har de en avtale med Ruter slik at utø-verne kan kjøre trikk fra hotellet til Bislett og hydrogen busser tilbake.

ALT SKAL VÆRE UTSLIPPSFRITT

MILJØBESPARELSE: – Oslo Bislett Games tar rollen og går foran i Oslos ambisjoner om å bli Europas miljøhovedstad, men det er ikke bare sånn at vi kan si det – vi må gjøre det, forklarer Steinar Hoen.

Dette viser seg også i strømforbruket på Bislett Stadion. Etter en lang og god prosess har Oslo kommune kjøpt sertifikater slik at det gjennom hele året kun er strøm fra fornybare kilder som blir levert på stadion. I tillegg jobbes det med å utrede solcellepaneler som høyst sannsynlig kan plasseres i full skala i 2018.

– Det kan være med å ta hele stadion i som-mer halvåret, vinteren er det ikke så mye pro-duksjon, og det kan også være at vi får overproduksjon slik at vi kan slenge over en kobling til for eksempel Bislett Bad.
Hoen forklarer at infrastrukturen og logistik-ken er viktig poeng når Oslo Bislett Games sier de skal bli verdens mest bærekraftige friidretts-stevne.

– Vi har en setup, en stadion som ligger midt i byen uten parkeringsplass, det er det ingen av de andre 13 konkurrentene våre som har og vi har et hotell som ligger på sentralstasjonen så vil vi kun bruke transport ala trikk, buss, flytog, jernbane i tillegg til hydrogen og elektriske biler.

50 TONN SKAL SETTES I SIRKULASJON
1. april 2016 publiserte Statistisk Sentral Byrå artikkelen «God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp».
Her skriver artikkelforfatter Eva Vinju at «en viktig forutsetning som bidrar til å begrense kli-magassutslipp fra avfallshåndtering, er at både næringslivet og husholdningene sørger for en god sortering som tilrettelegger for material-gjenvinning.» Artikkelen viser også til at det ble forhindret utslipp på i underkant av 190 000
tonn CO2 ved at 70 000 tonn plast ble levert til materialgjenvinning i stedet for forbrenning,
dette gir en besparelse 2.71 tonn CO2 per tonn med plast.
En slik besparelse ønsker Bislett Alliansen å bidra til. Derfor implementerer de et system som skal bidra til at 50 tonn avfall settes i sirku-lasjon. Nå gjelder ikke dette bare plast, men regnestykket 2.71 x 50 = 135,5 tonn viser at
Bislett Alliansen potensielt bidrar til en CO2 besparelse på 135,5 tonn.

– Det er jo litt sånn med offentlige anlegg i byen her at det er ikke kildesortering i det hele tatt mens alle husholdninger er blitt veldig flinke på det. Og det her som er Norges mest brukte idrettsanlegg masse skoleungdom og andre, det er dårlig at de blir lært opp hjemme også kom-mer de her – så er det alt i en stor bøtte.

– Det skal ikke bare resirkuleres, forklarer Hoen. For slik det har vært fram til nå er ikke holdbart.

– Nå skal vi jobbe med å få folk til å oppføre seg ordentlig, altså ikke bare kaste ting fra seg, og ja hva skjer da? Jo litt jobb nå, men det blir mye enklere for oss å håndtere for folk vil opp-føre seg ordentlig, de vil ikke forsøple stadion sånn som de gjør i dag.
Hoen forklarer at planen er at dette skal gi folk et forhold til temaet som bidrar til at folk rett og slett ikke bare kaster ting. Han sier det vil bli bra for miljøet, færre timer hvor vaktmesteren må plukke søppel for folk vil gjør det selv, bare dem blir gitt muligheten til å gjøre det.

– I tillegg vil det få den effekten at vi nesten kommer til å halvere utkjørslene våre for vi får mye mer kontroll på hva som går, med tanke på hvor mange biler som går, samtidig får vi en papp presse som gjør det at blir færre ganger de kommer og henter containeren. Dette vil gi oss nesten en halvering av kostnaden ved avfallshåndtering på Bislett.
Igjen er det bra for miljøet, vaktmesteren til Bislett Alliansen sparer tid – for folk vil gjøre det selv.

GRØNT SKIFTE
«Vi kunne sikkert klart det andre med en tittel sponsor, men hvor interessant ville det vært å få med partnere som ønsker å bygge seg opp mot det hvis vi for eksempel hadde hatt, istedenfor Oslo, Storebrand, Tesla eller Statskraft eller noe sånt, så ville det vært mindre attraktiv for mange av de partnerne vi er ute og jobber med, og vi job-ber med mange, å assosiere seg med det enn å assosiere seg med Oslo.»

Sitatet ovenfor tilhører Hoen og var hans svar på Bislett Alliansen kunne klart det samme med en ny tittelsponsor. Oslo i denne sammenheng er hovedstadens ambisjoner om å skape en bærekraftig og moderne by, som nevnt tidligere Europas miljøhovedstad.
Dette er Oslo Bislett Games’ budskap og det er dette budskapet som blir tittelen på stevnet. Budskapet, det grønne skiftet, vist gjennom de tre målene Alliansen har satt seg går utpå, som Hoen forklarer, dette er et bedre arrangement.

– Det er et bedre arrangement logistikkmessig for utøverne, vi sparer penger på det og vi spa-rer miljøet. Alle de tingene er positive, for det er ingen som skal få det noe verre, alle skal få det bedre, også miljøet.
Stevnet presenterer også andre miljøbesparel-ser, noen av dem vil være å se på Lille Bislett. Maten som serveres vil være kortreist, økologisk og så godt som mulig lokalprodusert, for eksem-pel lokal øl fra Sagene Bryggeri. I tillegg vil tal-lerkener og bestikk være basert på palmeblader (istedenfor plastikk) som kan legges i samme container som matrestene, drikkebeger vil være produsert av PolyLactic Acid, som framstilles av sukkerrør eller mais.
Hoen forklarer at det er vanskelig å forstå hvorfor dette ikke er i butikkene allerede, hvor-for kjøpe in plast når noe laget av sukker er like tøft, men som nevnt i de tre målsettingene,

Oslo Bislett Games går foran.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy